काठमाडौं– नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा काठमाडौँमा सोमबार आयोजित २८औँ विश्व आदिवासी दिवस विशेष सभाका दृष्ण्हरु। तस्बिर : चन्द्रकला क्षेत्री/रासस

sf7df8f}F, @# ;fpg M
g[To k|:t’t
g]kfn nf]stGqjfbL cflbjf;L hghflt dxf;ª3åf/f ;f]daf/ /fhwfgLdf cfof]lht @*cf}F ljZj cflbjf;L lbj; ljz]if ;efdf g[To k|:t’t ug'{x’Fb} dxfdGqL uugs’df/ yfkfnufot ;xefuL .tl:a/ M rGb|snf If]qL÷/f;;

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर