बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न