चालू पूँजी कर्जासम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का विषयमा अन्तरक्रिया